Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)mr.arnoldus@morgenwijzer.nl

De MR van de Arnoldus van Os adviseert en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. Zaken zoals als de kwaliteit van het onderwijs, vakanties/vrije dagen, de wijze waarop ouders kunnen meehelpen op school, veiligheid, arbo, nieuwe methodes, klassenindeling, roosters en dergelijke worden besproken. De taken en bevoegdheden staan uitgebreid beschreven in het reglement en zijn op te vragen bij de schoolleiding.
De vergaderingen zijn voor iedere ouder openbaar dus u kunt altijd aanschuiven.
De MR werkt volgens de Wet ‘medezeggenschap op scholen (WMS)’ en is vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De MR op de scholen hebben hun eigen verantwoordelijkheid in gesprek met de Schoolleider; voor het totaal van Sopora heeft de Gemeenschappelijke Medezeggenschap een belangrijke rol.
De WMS heeft als doel de posities van leerlingen, ouders en personeel in de medezeggenschap te versterken. De WMS kent haar eigen reglement, maar er zijn zaken waarbij de MR een zwaardere stem heeft door het ‘instemmingsrecht’. Deze rechten zijn vastgelegd in de WMS.
Een aantal algemene taken uit het WMS zijn:- bevorderen van openheid en onderling overleg op school;- bevordert gelijke behandeling;- en adviseren van de schoolleiding bij sommige vraagstukken.

De MR-leden zijn:
Wendy Rispens (leerkracht)
Ellen Verduijn (intern begeleider)
Eelco Janssen (ouder en voorzitter)
Lotte Spruit (ouder)